Ενημερώσου για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ – GDPR) και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

 

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Το Κέντρο με την επωνυμία «Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών» και τον διακριτικό τίτλο: «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», το οποίο εδρεύει στο Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών (ισόγειο, αιθ. Κ250048), Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, (Πανεπιστημιούπολη – Ρίου Πατρών) τηλ. +302610997510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cbmdpatras@upatras.gr.

 

 1. Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς ;

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλοι δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και να υπάρξει επικοινωνία μαζί σας, για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα απλά και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε εμάς (όπως όνομα, επώνυμο, πλαίσιο ηλικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, νούμερο κινητού τηλεφώνου, νούμερο σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, επίχρισμα σάλιου, δεδομένα υγείας κλπ) σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τον επίσημο διαδικτυακό μας τόπο μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, δίνοντας την ρητή συγκατάθεση σας για να γίνεται εθελοντής δότης ή εθελοντής δράσης στο κέντρο μας. Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, ακλουθούμε τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

 

 1. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία ;

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο εντοπισμός δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», ως εθελοντής δότης ή εθελοντής δράσης αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, α) αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας, β) για την εκπλήρωση τυχόν νομικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.), γ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, δ) για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον αλλά και ε) για κάθε λόγο έννομου συμφέροντός μας, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας:

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων ;

Τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία του βιομετρικού δείγματος που θα μας παραδώσετε με την αίτησή που θα σας αποσταλεί (επίχρισμα σάλιου κλπ) θα διακινηθεί με χρήση κωδικού (barcode) και τα στοιχεία αυτού που θα προκύψουν (γενετικά δεδομένα) θα καταγραφούν με σκοπό να καταχωρηθούν στο Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών και να διαβιβαστούν στην Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, όπου έκτοτε, θα τηρούνται ταυτόχρονα με την τήρηση αυτών στο αρχείο του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή». Με την υπογραφή της αίτησης που θα σας αποσταλεί ως υποψήφιος δότης θα δώσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία και διαβίβαση των απλών και ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων και την διατήρηση αυτών στα σχετικά μητρώα δοτών και τις βάσεις δεδομένων που θα υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και την χρήση και διαχείρισή τους κατά την τυχόν διαπίστωση συμβατότητας με σκοπό την μεταμόσχευση.

H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Κέντρου μας. Επίσης η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής με τα οποία το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή»  συνδέεται με συμβάσεις που περιέχουν αντίστοιχες ρήτρες εμπιστευτικότητας.

 

 1. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου ;

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και τη συμμόρφωσή του με τις έννομες υποχρεώσεις του.

 

 1. Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου ;

Στο «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» σας εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς, είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα, είναι ακριβή και ενημερωμένα, διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο, τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, ενσωματώνοντας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου ;
·         Το Δικαίωμα Ενημέρωσης Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε με απλή και σαφή διατύπωση, για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται ο φορέας μας, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα και πως επεξεργάζονται.
·         Το Δικαίωμα Πρόσβασης

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για όσα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Το Δικαίωμα στη Διόρθωση δεδομένων

 

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Το Δικαίωμα Διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη»
Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
 • Το Δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας
 • Το Δικαίωμα στη Φορητότητα των δεδομένων
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.
 • Το Δικαίωμα στην Εναντίωση

 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή της επεξεργασίας.
 • Το Δικαίωμα Άρσης συγκατάθεσης

 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε την δυνατότητα να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά.

 

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dpoxarisezoi@upatras.gr ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών – Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 – Πάτρα, τηλ. +302610997510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cbmdpatras@upatras.gr.

 

 1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν επισκέπτεστε αυτήν και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτή, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.