Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου

Το Κέντρο με την επωνυμία «Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών» και τον διακριτικό τίτλο: «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό τόπο www.xarisezoi.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του ως προς την ανθρωπιστική του δραστηριότητα και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του. Η χρήση του Διαδικτυακού τόπου και του υλικού, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση τους. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των όρων χρήσης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος διαδικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη. Οι έχοντες την γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» γνωστοποιώντας κάθε φορά σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού τόπου, ενώ στους όρους χρήσης θα αναφέρεται κάθε φορά η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης του. Η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη μετά από αυτήν την ανακοίνωση συνιστά και αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους όρους χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενο τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του αυτή και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη του Διαδικτυακού μας τόπου.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι δεδομένου της φύσης και της εξέλιξης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και γενικά των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, ενδέχεται μερικές φορές να μην είμαστε σε θέση να ασκήσουμε τον πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους οι οποίες στηρίζονται στην χρήση του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή την εγκυρότητα του περιεχομένου του. Η χρήση της τοποθεσίας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», οι υπάλληλοι, η διοίκηση και γενικά οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την δημοσίευση του διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν ευθύνη, για κάθε ζημία που μπορεί να προέλθει από την χρήση του διαδικτυακού τόπου και του υλικού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ακούσια λήψη ιών υπολογιστών από τον διαδικτυακό τόπο ή από ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται από ή προς αυτόν.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει και διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο διαδικτυακός τόπος και το υλικό που αναφέρεται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμμόρφωση του με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας ως δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στην δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Διαδικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
στ) ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών internet (netiquette)

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από την μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη μας ως δικαιούχου του Διαδικτυακού τόπου, για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Διαδικτυακού μας τόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Πατρών.