Οργάνωση – Κανονιστικό πλαίσιο

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΔΜΟΠ – ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Με διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7.5.2019) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό, μεταξύ άλλων: α) την προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και  εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα, γ) την διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Περαιτέρω, με την διάταξη της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 37 του Ν. 4610/2019 ιδρύθηκε στο Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών και με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 162/6329/17.2.2020 Πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών ορίσθησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών και τα μέλη της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του, ενώ με την υπ’ αριθ. 567/20534/29-6-2020 Απόφαση Συγκλήτου ( Συνεδρία 168/22.06.2020) του Πανεπιστημίου Πατρών ( ΦΕΚ Β 3013/21-7-2020) εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. 168/22.6.2020 απόφαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε η παραχώρηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, της χρηματοδότησης, του πάγιου εξοπλισμού και των αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» στο Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών του Π.Ε.Κ. του Π.Π.

Ηδη, με το άρθρο 462 παρ.1  Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) προβλέφθηκε ότι “1. Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 4, 15, 26, 37, 47, 62 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του άρθρου 7 του ν. 4559/2018 (Α 142)  και των άρθρων 17 και 23 του ν.4589/2019 (Α 13), μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Κεφαλαίου ΙΕ’ με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων…».

Τέλος, με την υπ΄ αριθμ. 4316/20.01.2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώθηκε η μετατροπή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε δυνάμει των άρθρων 4, 15, 26, 37, 47, 62 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και την υπαγωγή σε αυτό των Ερευνητικών Ινστιτούτων: 1. Προηγμένων Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων,2. Τεχνητής Νοημοσύνης, 3. Υδρογονανθράκων, 4. Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, 5.Χημικής Βιολογίας, 6. Επιστημών της Θάλασσας, 7. Ιατρικής Ακριβείας, 8. Αρχαίου Θεάτρου, 9.Κυτταρικών Θεραπειών που είχαν ενταχθεί στο πρώην Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο(Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών του Π.Α.Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών, εντός του οποίου εντάσσεται και λειτουργεί το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» ευρισκόμενο εντός ακαδημαϊκής μονάδας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) διαθέτει τις προϋποθέσεις για την οργάνωση Κέντρου Δοτών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 εδ α του άρθρου 58 του Ν. 3984/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 2 του Ν. 4771/2021 .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή έχει υποβάλλει γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/905/13-05-2014 και εγγυάται την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ευαίσθητων) στο πλαίσιο όλων των λειτουργιών και των σταδίων επεξεργασίας των στοιχείων και του μοριακού υλικού που παραδίδει ο δότης. Για το σκοπό αυτό έχει καθορίσει διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ – GDPR). Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως εκάστοτε ισχύει δείτε στο σύνδεσμο https://www.upatras.gr/privacy-policy/

 

Xarisezoi Intrarnet  xarisezoi