Οργάνωση – Θεσμικό πλαίσιο

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή λειτουργεί υπό την αιγίδα του:

Πανεπιστημίου Πατρών
(244/07-04-2009 Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου)
(933/13-01-2010 Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου)

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ)
(21/01-10-2014 και 52/11-12-2008 Απoφάσεις ΔΣ του ΠΓΝΠ)

Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
(2201/30-12-2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΜ)

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή έχει υποβάλλει γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/905/13-05-2014 και εγγυάται την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ευαίσθητων) στο πλαίσιο όλων των λειτουργιών και των σταδίων επεξεργασίας των στοιχείων και του μοριακού υλικού που παραδίδει ο δότης. Για το σκοπό αυτό έχει καθορίσει διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ – GDPR).

Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως εκάστοτε ισχύει δείτε στο σύνδεσμο https://www.upatras.gr/privacy-policy/

Το Κέντρο, εξάλλου,  διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. απ. 32/27-05-2013.

Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 168/22.06.2020 έχει ενταχθεί στο Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών, ΦΕΚ 4610/07.05.2019, Άρθρο 37 του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών

xarisezoi  xarisezoi